-- BELÉPÉS

 OLDALTÉRKÉP - KEZDŐOLDAL - ARCKÉPCSARNOKKÖZTÉRI ALKOTÁSOK -  -  ÉPÍTÉSZETI EMLÉKEK - MÚZEUMOK KIÁLLÍTÓHELYEK  TERMÉSZETI ÉRTÉKEK  -  UTCÁK TEREK -    KÖNYVESPOLCRA - IMPRESSZUMVENDÉGKÖNYV 
 


LEXIKON
 
A, Á - B - C - CS - D -E, É - F - G - GY - H -I, Í - J - K - L - LY - M - N NY - O, Ó - Ö, Ő -P - Q - R - S - SZ - T -TY - U, Ú - Ü, Ű - V - W - X - Y - Z - ZS

TEMATIKUS OLDALAK
A képre kattintva galériák megtekinthetőek
Már 674 kincs az oldalon

Legújabb feltöltések


Dudás Sándor szobrász
Labádi Lajos (1953-2019)
Labádi Lajos-dombormű (2020)
Trianon-emléktábla (2020)
1914-1919 Pro Pátria emléktábla
Szenyéri János (1841-1921)
Szenyéri János-emlkétábla (2019)
Komor Marcell (1868-1944)
Komor Marcell-mellszobor
Veréb Imre (1936-1982)
Veréb Imre-emléktábla
Tóth József-emléktábla
Petőfi S. Ált. Isk.-emléktábla
Barta János-emléktábla

Nagyajtósi István (1908-1989)

Velünk élő örökség
A Szentesi TV Állomás
Szentes kincsei
Bese László
Mozgóképek Szentesen
Aki iszik belőle, váljon egészségére
A szentesi díszkút története
A művelődés szentesi otthonai
Veszett Nagy Sándor nyomában
Szentesi szó-képek
Megszakadt életút
A Vasúttörténeti Alapítvány gépészeti gyűjteménye Szentesen
Elestek a dicsőség mezején
Szentesi disznótoros könyv
40 éves a Galéria
Szentes halmai
Szentes rejtett kincsei
Szentesi életrajzi évfordulók 1988
Szentesi életrajzi évfordulók 1987
Szentes és a repülés
Megszentelt határ
Szentesi fazekaskönyv
A Lajtha László zeneiskola fél évszázada
Petrák - krónika
Amire emlékszem
Húsz év könyv
Kiss Bálint református lelkipásztior élete és munkássága
Harruckern János György-mellszobor
Szentesi anekdoták
CSMHE évkönyve 2011-2012
A vekeri halastó madárvilága
Pirity Mátyás-emléktábla
Pirity Mátyás (1911-2003)
Sportuszoda alapkő-emléktábla
Dr. Rébeli Szabó József-emléktábla
Emlékfa - 2011
Kopjafa
1956-os emlékoszlop
Szóváltás a barázda végén
Büszkeségpont
Gyónás
Kruplicukor
Fegyveres életfa (1983)
Kopjafa (2016)
Emlékfa - 1980
Ivókút-2012
Emlékfa - 2015
MÁV motorgarázs emléktábla
Emlékfa - 2004
Egyenruhák - kiállítás képgaléria
Tavasz a természetben - képgaléria
Makett kiállítás
Műszakiak Napja - képgaléria
Arcképek Szentesről - képgaléria
XIII. Műszakiak Napja - képgaléria
Látogatás az Árpád Agrár Zrt. Szentlászlói telepén
Barangolás Szentes kincsei között - előadás képgaléria
Mátkaság, esküvő, lakodalom - néprajzi előadás képgaléria

"Rejtelmek, ha zengenek..." kiállításmegnyitó képgaléria
A szentesi városháza építéstörténete - könyvbemutató képgaléria
A szentesi városháza építéstörténet - könyv
Nagy Imre festő festményei
Hírversek 001
Tokácsli Lajos festőművész képei
Tokácsli Lajos centenáriumi emlékalbum
Síma Ferenc (1912-?)
Min nevettek őseink...
Szentháromság-szobor építése
Szentháromság szobor
Kálvária szoborcsoport
Könyvespolcra - Nézzétek az álmot játszom

 


TUDTA?

Könyvespolcra

KÖNYVESPOLCRA


Készült egy 39 oldalas összeállítást, amely áttekinti a 2018-as időszaki kiállításokat és róluk megjelenő újság cikkeket. A képre kattintva PDF formátumban letölthető.

 

 

számláló
Indulás: 2011-12-28
 

időjárás
 
CS - lexikon
CS - lexikon : Csongrád Vármegyei Történelmi és Régészeti Társulat

Csongrád Vármegyei Történelmi és Régészeti Társulat


1878-tól Csongrád vármegye székhelye Szentes rendezett tanácsú város. A megyeszékhely Szentesre kerülésének ténye nagyban hozzájárult a korábban "álmos" mezőváros társadalmi és szellemi életének kibontakozásához, felvirágzásához. Az 1867. évi kiegyezést követően beindult lassú fejlődés a század 80/90-es éveire felgyorsult. Sorra jöttek létre a különböző körök, társulatok, egyletek. Ezek egyike volt a Történelmi és Régészeti Társulat, melynek megalakulása Csallány Gábor nevéhez fűződik.

A Tolna megyei Tamásiban született Csallány Gábor (1871-1945) 1892-ben került Szentesre, ahol a Körös-Tisza-Maros Ármentesítő és Belvízszabályozó Társulatnál nyert alkalmazást, mint műszaki tisztviselő. Munkája során került először kapcsolatba a földből kikerült tárgyakkal, leletekkel. Hamarosan szenvedélyes gyűjtője lett ezeknek. Néhány év elteltével már igen értékes gyűjteményt mondhatott magáénak. Ennek köszönhette, hogy 1895-ben a Magyar Nemzeti Múzeum akkori igazgatója (Hampel József), mint amatőr gyűjtőt, kinevezte helyi megbízottnak.

Az 1896. évi Millennium nagyszabású történelmi kiállításai láttán alakult ki az a meggyőződése, hogy a nagy múltú Csongrád vármegye székhelyén - Szentesen - egy történelmi és régészeti társulatot kell alakítani, mely hivatva lenne a megye területén ásatásokat kezdeményezni és finanszírozni, a szétszórtan lévő régiségeket adományozás vagy vétel útján megszerezni, az összegyűlt anyagot rendszeres múzeumi kiállításban egyesíteni, s mindez által a közönség érdeklődését a történeti és régészeti tudományok iránt felkelteni. Ezt annál is inkább szükségesnek látta, mivel ilyen intézmény még nem létezett a megyében, de még a környező megyék nagyobb városaiban sem (ide értve Szegedet, Hódmezővásárhelyt, Makót, Békéscsabát, Gyulát, Kecskemétet és Szolnokot).

Felhívás „Régészeti társulat” alakítására (Szentesi Lap, 1897)

E czim alatt kaptunk egy rövid czikkecskét, melynek készséggel adunk helyet.
Aligha tévedünk ugyan, ha egy – tisztán kulturális czélra törekvő társulat alakitását a mi áldatlan társadalmi viszonyaink és fenekestől felfordult közállapotaink között oly vállalkozásnak tartjuk, melynek csak a tulvérmes reménység adhat szárnyat, mindazonáltal a magunk részéről szivesen ajánljuk a kezdeményezést a közönség figyelmébe, s őszintén örvendenénk, ha a felhivás, minél szélesebb körben, kellő visszhangra találna és a társulat nemcsak megalakulna, hanem a kitűzött czélt meg is valósithatná.

A felhivás következőleg hangzik:

Azt hiszem, nem én vagyok az első itt Szentesen, a ki szükségét látja egy régészeti társulatnak, mely hivatva lenne Szentes és vidéke régiségeit felkutatni, ásatásokat endezni, régiségeket, érmeket, könyveket és képeket összegyűjteni s azokat a saját Muzeumában elhelyezni, valamint tudományos felolvasásokat tartani.
Alig van vidék Magyarországban, a mely oly gazdag volna régiségekben, mint Csongrádmegye. Képviselve van itt a kőkorszaktól kezdve minden kor.
Minket mindenesetre a honfoglaláskori régiségek, kell hogy érdekeljenek és fő czélunknak is annak kell lenni, hogy ásatásokkal gazdagitsuk emlékeink számát.

Tisztelt uraim és hölgyeim!

Sorakozzunk minél számosabban e hazafias czél zászlaja alá. Van bő anyagunk, mutassuk meg, hogy tudunk és fogunk is tenni, és törekvéseinket siker fogja koronázni.
Aláirni lehet nállam naponta d. e. 8—12, d. u. 2—5-ig az ármentesítő társulat főmérnöki hivatalában.
Tájékozásul megemlítem, hogy az évi tagdij 2 frt lesz.
Szentes 1897. márczius 31-én.
Hazafiui tisztelettel
Csallány Gábor.
[1]

Csallány kitartó szervezőmunkája eredményeként az új társulat 1897. május 9-én megtartotta alakuló ülését. Az alapszabály a közreműködés és érdekeltség foka szerint megkülönböztetett tiszteletbeli, alapító, rendes és póttagokat. A társulat kormányzását a közgyűlés, az igazgató választmány és 9 választott tisztviselő végezte. Az évenként legalább egyszer ülésező közgyűlés választotta a tisztikart és a választmányt; elbírálta ezek éves jelentéseit, számadásait; jóváhagyta az éves költségvetést.

A 12 tagból álló választmányt évenként, a társulat tisztikarát 3 évre választották. Ennek tagjai: az elnök, a történelmi osztályelnök, a régészeti osztályelnök, a múzeumi őr, a titkár, a könyvtárnok, a pénztárnok, az ügyész és a jegyző. A május 23-án megtartott első közgyűlésen megválasztották a tisztikart és a választmány tagjait; elnökök Fekete Márton, Balogh János és Bíró Elek, múzeumi őr Csallány Gábor, titkár dr. Berecz Sándor.

A társulat eredményes működését mutatja, hogy a megőrzésébe került régészeti leletek, történelmi dokumentumok, tárgyak, könyvek száma az alakulástól számított rövid 6 év alatt 10 ezerről 30 ezer darabra nőtt. Jelentős eredményeinek köszönhette, hogy 1904-ben a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium évi 600 korona államsegélyt utalt ki a társulat anyagának további gyarapítására.

Az anyag rohamos gyarapodásával, értékének növekedésével lehet magyarázni az 1906-ban bekövetkezett szervezeti változásokat. Első lépésként a Történelmi és Régészeti Társulatot egyesületté alakították, majd Csong-rád Vármegye Törvényhatósági Bizottsága (= megyegyűlés) határozatilag kimondta, hogy a Szentes városában működő Csongrád Vármegyei Történelmi és Régészeti Egyesület nyilvános jellegű múzeumát átveszi és fenntartja. A múzeum tisztviselőit (igazgató, osztályőrök, segédőrök, szolgaszemélyzet) továbbra is az egyesület választmánya választotta, egyebekben azonban a múzeum a vármegye felügyelete és ellenőrzése alatt állt. A szóban forgó megyei határozat záró pontja kimondta, hogy: arra az esetre, ha Csongrád megye a múzeum fenntartásáról bármi okból lemondani kényszerülne, a múzeum összes gyűjteményei és felszerelései a Csongrád Vármegyei Történelmi és Régészeti Egyesület tulajdonába, az utóbbinak feloszlása esetén pedig az állam tulajdonába mennek át, azzal a határozott kikötéssel, hogy az állam azokat a maga teljességében úgy, amint az átadáskor találta, mindenkor Szentesen tartozik fenntartani.

Újabb átszervezésre 1925-ban került sor, midőn a vármegye az egyesület anyagát teljesen átvette. Ezzel az egyesület megszűnt. A gyűjtemény anyaga ekkor már 100 ezer darab felé közeledett, s nemzetközi hírnévnek örvendett. Az intézmény neve 1926-tól Csongrád Vármegyei Múzeumra, 1951-től pedig Koszta József Múzeum változott. Első igazgatója Csallány Gábor volt, aki tisztségét 1945-ben bekövetkezett haláláig viselte.  [2]
 


Az oldalon felhasznált források

Irodalom:
[1]  Szentesi Lap 1897. április 4. (adatközlő: Szentesi Levéltár)
[2] Labádi Lajos: Történelmi és Régészeti Társulat Szentesen
      http://www.szentesinfo.hu/szentesielet/2007/20_0518/05.htm

Kép:
Kiállítás a múzeumban - forrás: internet

 

 

 


Várod a karácsonyt? Szeretnél gyorsan ünnepi hangulatba keveredni? Akkor itt a helyed! karacsony.gportal.hu KATT IDE!    *****    Ahhoz, hogy legyõzd a félelmed, rá kell ébredned, hogy nincs menekvés attól, amitõl rettegsz. - David Gemmell    *****    „Evil will never be countered while good men do nothing.“    *****    Idegen vagyok. Semmi szükség rá, hogy hazudj vagy tagadj. Csak a barátokkal szemben kell álarcot hordanunk.    *****    Új twich csatornám, minden érdeklõdõt vár, Fortnite, Warzone gameplayeket streamelve!    *****    Az okkultizmusban és a történelemben számos híres, hírhedt példát találhatunk, de a Rose Harbori vonal nem túl jelentõs.    *****    MOVIE-NIGHT - AJÁNLÓ - filmek, sorozatok - AJÁNLÓ - MOVIE-NIGHT    *****    Az élet egy komédia, ostoba, beteges komédia, ahol bolondok játsszák a szerepeket. - DAVID GEMMELL    *****    Képek,vers, blog, irka-firka, sztorik, tõlem, bárkinek:)    *****    Rose Harbor, egy kis város, ami tele van titkokkal. Vajon ki fogja megfejteni õket? Talán éppen Te leszel az!    *****    Kíváncsi vagy az új world of warcraft kiegészítõre?    *****    RELIGIO-PORTAL **** NE FÉLJ, CSAK HIGYJ! ****RELIGIO-PORTAL **** NE FÉLJ, CSAK HIGYJ! ****RELIGIO-PORTAL    *****    A horoszkópod ismerete nagyon sok segítséget nyújt, életed során a döntéseit meghozatalában. Rendeld meg most! Kattints!    *****    RELIGIO-PORTAL **** NE FÉLJ, CSAK HIGYJ! ****RELIGIO-PORTAL **** NE FÉLJ, CSAK HIGYJ! ****RELIGIO-PORTAL    *****    Új tartalom a Blogomon    *****    RELIGIO-PORTAL **** NE FÉLJ, CSAK HIGYJ! ****RELIGIO-PORTAL **** NE FÉLJ, CSAK HIGYJ! ****RELIGIO-PORTAL    *****    A horoszkópod megismerése, nem kíváncsiság, hanem intelligencia kérdése. Keress meg és nézzük meg együtt, én segítek!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie,én segítek értelmezni amit látsz.Rendeld meg a képleted!    *****    RELIGIO-PORTAL **** NE FÉLJ, CSAK HIGYJ! ****RELIGIO-PORTAL **** NE FÉLJ, CSAK HIGYJ! ****RELIGIO-PORTAL    *****    Részletes születési horoszkóp + 3 év elõrejelzés diplomás asztrológustól nagyon kedvezõ áron. Sok olvasmány vár nálam!!!